15 Σεπτεμβρίου 2010

Τα δικαιώματα των Παιδιών και Νέων στο Φάσμα του Αυτισμού στην Εκπαίδευση

  • Τα παιδιά και οι νέοι με αυτισμό δικαιούνται μια παιδο-κεντρική εκπαιδευτική προσέγγιση.
Στόχοι αυτής της προσέγγισης θα είναι η αυτονομία, η αξιοπρέπεια, η κοινωνική συμμετοχή, σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες, τα κίνητρα, το δυναμικό των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και τις προτεραιότητες της οικογένειας.

  • Τα παιδιά και οι νέοι με αυτισμό δικαιούνται κατάλληλη και εξειδικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση.
Οι μαθητές με αυτισμό έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε σχεδιασμένες, αναπτυξιακά κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, τις ικανότητες, τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.


  • Τα παιδιά και νέοι με αυτισμό δικαιούνται να ακολουθούν ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το εξατομικευμένο πρόγραμμα θα περιέχει τον σχεδιασμό της διδασκαλίας και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων. Οι διδακτικοί στόχοι θα πρέπει να είναι μετρήσιμες και παρατηρήσιμες συμπεριφορές και δεξιότητες, που θα αναπτύσσουν την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή του παιδιού με αυτισμό.

  • Τα παιδιά και νέοι με αυτισμό δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ακαδημαϊκή και κοινωνική υποστήριξη κατά την μετάβαση τους στις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Η μετάβαση των παιδιών με αυτισμό σε διαφορετικές βαθμίδες και δομές της εκπαίδευσης είναι σκόπιμο να στηρίζεται σε ένα προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε να είναι ομαλή και εποικοδομητική για τα παιδιά και νέοι με αυτισμό και τα άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην κάθε δομή. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και ενηλίκων που θα δεχθούν τα παιδιά και νέοι με αυτισμό, ο σαφής προσδιορισμός των στόχων της μετάβασης καθώς και οι προσαρμογές του μαθησιακού περιβάλλοντος της δομής όπου θα μεταβεί το παιδί με αυτισμό.

  • Τα παιδιά και νέοι με αυτισμό δικαιούνται συνεχή και συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση.
Η παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή των στόχων του εξατομικευμένου προγράμματος και τον επαναπροσδιορισμό του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Τα παιδιά και νέοι με αυτισμό δικαιούνται την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη.
Η ένταξη είναι μία διδακτική συνθήκη που δεν κρίνεται ως κατάλληλη για κάθε παιδί με αυτισμό. Ωστόσο, με την εξασφάλιση κατάλληλης εξατομικευμένης διδακτικής στήριξης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού με αυτισμό μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ο βαθμός και το πλαίσιο εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης. 

  • Τα παιδιά και νέοι με αυτισμό δικαιούνται την εκπαίδευση από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
Η πολυπλοκότητα του αυτιστικού φάσματος και η ανομοιογένεια των χαρακτηριστικών των παιδιών που ανήκουν σε αυτό δημιουργούν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών, το οποίο υπαγορεύει την ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του προσωπικού στον χώρο της ειδικής αγωγής για τα παιδιά και νέοι του αυτιστικού φάσματος.   

  • Τα παιδιά και νέοι με αυτισμό δικαιούνται την εκπαίδευση σε ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον.
Τα παιδιά και νέοι με αυτισμό έχουν ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά, όπως η οπτική αντίληψη / μνήμη / σκέψη, η προτίμηση σε ρουτίνες και προβλέψιμες καταστάσεις, η προσοχή σε λεπτομέρειες, που προσδιορίζουν τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η προσαρμογή του περιβάλλοντος που ακολουθεί αυτά τα γνωστικά χαρακτηριστικά διευκολύνει τα παιδιά και νέοι με αυτισμό να κατανοήσουν καλύτερα το νόημα των δραστηριοτήτων που καλούνται να συμμετέχουν καθώς και τις προσδοκίες των άλλων.   

ΠΗΓΗ: www.idipnea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου